Tín dụng tăng 5,75%

Tín dụng tăng 5,75%

Tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ và chưa bằng một nửa định hướng tăng cả năm.

Agribank tăng lãi hơn 60% năm 2018

Agribank tăng lãi hơn 60% năm 2018

Phần lớn tăng trưởng lợi nhuận của Agribank vẫn dựa vào thu nhập lãi thuần, với tổng dư nợ cho vay đến cuối năm vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

VinID mua lại ví điện tử MonPay

VinID mua lại ví điện tử MonPay

Những lãnh đạo chủ chốt của VinID đã xuất hiện trong Hội đồng quản trị People Care - đơn vị chủ quản của MonPay - từ cuối năm 2018.