Tập đoàn GFS với khát vọng phát triển NN hữu cơ công nghệ cao đặc sắc

.
Nguồn: phapluatnet.vn